Φάσμα Φροντιστήριο

Βιομηχανικά διδακτορικά: συνεργασία Α.Ε.Ι. και Βιομηχανιών

Βιομηχανικά διδακτορικά: συνεργασία Α.Ε.Ι. και Βιομηχανιών
Από χθες 29/03/23 μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης, η ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) για την  υλοποίηση  των έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά».

Δικαιούχοι-Τελικοί Αποδέκτες του έργου είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Α.Ε.Ι.) και συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις/ Βιομηχανίες.

Τα Α.Ε.Ι. σε συνεργασία με Επιχειρήσεις/Βιομηχανίες, καλούνται να υποβάλουν προτάσεις, για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων με σκοπό τη διεξαγωγή βιομηχανικής έρευνας ή εφαρμοσμένης, με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιήσουν ένα «Βιομηχανικό Διδακτορικό» από κοινού με έναν/μια Υποψήφιο/α Διδάκτορα.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των προτάσεων-έργων, επιχορηγούνται δαπάνες αμοιβής του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό, αναλώσιμα, δαπάνες ταξιδίων/ μετακινήσεων και συμμετοχής σε συνέδρια.

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους Αίτησης Χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός της πρότασης-έργου, δε δύναται να ξεπερνά το ποσό των 144.194,00 ευρώ, για τη συνολική διάρκεια του έργου, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα τρείς (33) μήνες και έως 31.12.2025 το αργότερο. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Εγκριτικής Απόφασης Χορήγησης Ενίσχυσης των έργων. Η χρονική διάρκεια του έργου όπως αυτή θα έχει ορισθεί στην Εγκριτική Απόφαση Χορήγησης Ενίσχυσης, δύναται να παραταθεί ως προς τη διάρκεια και επιλεξιμότητα των δαπανών του έργου έως τη συμπλήρωση τριάντα έξι (36) μηνών, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και απόφαση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.