Φάσμα Φροντιστήριο

Μετεγγραφές σοβαρών παθήσεων, επαναληπτικών και αδελφών αθλητών

Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της
χώρας, που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

·
φοιτητές των
Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β 358),
όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση
του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023,

·
φοιτητές που
εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, έχοντες κυπριακή
καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής,

·
φοιτητές των
Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μέσω των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 Α
του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

·
φοιτητές των
Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. έχοντες αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές
εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, είτε με
την
κατηγορία των διακριθέντων αθλητών του άρθρου 34 του ν.
2725/1999 (Α 121), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε με την κατηγορία των
επιτυχόντων στις επαναληπτικές εξετάσεις 2022, είτε με την κατηγορία των
παθήσεων της υπ΄αριθμ.
Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β 358), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για τις
μετεγγραφές/μετακινήσεις αδελφών, ότι

από την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και
ώρα 14.00
μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για
χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης.

Διευκρινίζεται ότι
δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή τη φάση μετεγγραφών έχουν μόνο οι φοιτητές
των ανωτέρω κατηγοριών, οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα συμμετοχής στη
διαδικασία μετεγγραφών/μετακινήσεων της προηγούμενης φάσης
(5/10/2022-14/10/2022), εξαιτίας μεταγενέστερης εγγραφής τους στα
Τμήματα επιτυχίας τους.