Φάσμα Φροντιστήριο

Μετονομάζεται το τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.

Μετονομάζεται το τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.
Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών και το ομότιτλο Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μετονομάζονται σε Σχολή Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών και Τμήμα Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών, αντίστοιχα, χωρίς μεταβολή του επιστημονικού τους πεδίου, με απόφαση την οποία υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για τα ΑΕΙ. Άγγελος Συρίγος.

Τα Διπλώματα που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών της Σχολής Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών, αναφέρει η απόφαση.

Σύμφωνα με τα υπ’ αρ. 29118/16-09-2022 και υπό στοιχεία 32447 ΕΞ/17-03-2023 έγγραφα της ΕΘ.Α.Α.Ε., το Ανώτατο Συμβούλιο της Αρχής, στις υπ’ αρ. 39/ 14-09-2022 και 45/16-03-2023 συνεδριάσεις του, διατύπωσε ομόφωνα θετική γνώμη αναφορικά με τη μετονομασία της Σχολής και του ομότιτλου Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε Σχολή και Τμήμα Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών .