Φάσμα Φροντιστήριο

Σημεία Προσοχής στην αίτηση για την Αστυνομία

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα κατατεθούν στο Αστυνομικό Τμήμα αυτοπροσώπως
και όχι ηλεκτρονικά.

Οι υποψήφιοι που θα είναι υποψήφιοι και για άλλες σχολές ενστόλων, εφόσον
παρουσιαστούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις των άλλων σχολών, δεν επιτρέπεται
να συμμετάσχουν και στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Αστυνομίας. Αν
παρουσιαστούν και στις προκαταρκτικές εξετάσεις μίας άλλης σχολής ενστόλων και
στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Αστυνομίας αποκλείονται από την Αστυνομία.
Δείτε τις εξαιρέσεις στο απόσπασμα της προκήρυξης που ακολουθεί:

Εφόσον υποψήφιος/ α έχει ή πρόκειται να υποβάλει αίτηση
συμμετοχής και στις Στρατιωτικές Σχολές ή/και στις Σχολές της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας ή/και στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και
δηλώσει τόσο στην αίτηση συμμετοχής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α), όσο και με την υπογραφή και
υποβολή του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤ ότι θα παρουσιασθεί στις προκαταρκτικές εξετάσεις
των ως άνω Σχολών, δεν επιτρέπεται να υποβληθεί στις προκαταρκτικές εξετάσεις
της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν θα παραλάβει δελτίο υγειονομικής εξέτασης, αλλά θα
προσκομίσει στη Διεύθυνση Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το
Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλε την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, βεβαίωση ικανότητας
από τις Στρατιωτικές Σχολές ή τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή του
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ότι κρίθηκε ΙΚΑΝΟΣ/Η στις
προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

β. Υποψήφιοι υποβάλλονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις που
διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία, μόνο εφόσον δεν παρουσιασθούν και υποβληθούν
για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή του
Πυροσβεστικού Σώματος ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Για τον
σκοπό αυτό, η Ελληνική Αστυνομία διασταυρώνει σε συνεργασία με τους
συναρμόδιους Φορείς, αν υποψήφιοι/ες που υποβλήθηκαν στις προκαταρκτικές
εξετάσεις που διοργανώνει η Ελληνική Αστυνομία, παράλληλα παρουσιάστηκαν και
υποβλήθηκαν και στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των
Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή/και του Πυροσβεστικού
Σώματος. Σε θετική περίπτωση, οι εν λόγω υποψήφιοι θα αποκλείονται από τις
περαιτέρω διαδικασίες, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες ΙΚΑΝΩΝ που
αποστέλλονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και ως εκ τούτου δεν θα έχουν δικαίωμα εισαγωγής
στις Αστυνομικές Σχολές. Τονίζεται ότι, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων, δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή βούλησης από τον/ην
υποψήφιο/α αναφορικά με τον φορέα στον οποίο δήλωσε ότι θα υποβληθεί στις
προκαταρκτικές του εξετάσεις.

Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η αλλαγή βούλησης για την υποβολή
τελικά του/ης υποψήφιου/ας στις προκαταρκτικές εξετάσεις που θα διενεργήσει η
Ελληνική Αστυνομία ακόμη και μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, μόνο εφόσον
αποδειχθεί με μέριμνά του/ης ότι: