Φάσμα Φροντιστήριο

Τροποποίηση απόφασης πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις

Τροποποίηση απόφασης πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις
Τροποποιήθηκε η Υ.Α πρόσβασης στην Τριτοβάθμια αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων. 

Με την υπ. αριθμ. Φ.153/33674/Α5 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2100/31-3-2023, τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.253/143554/ Β6/12-11-2010 Υπουργική Απόφαση «Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία “των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες”, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α’ 156)» (Β’ 1794).

Αναλυτικά

Τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.253/143554/ Β6/2010 Υπουργική Απόφαση «Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία “των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες”, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α’ 156)» (Β’ 1794), ως ακολούθως:

 1. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής: Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών

Για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών των υποψηφίων του άρθρου 3 της παρούσας, τον έλεγχο, την αποδοχή ή την απόρριψη των αιτήσεων-Μηχανογραφικών δελτίων και των δικαιολογητικών όπως και για τη σύνταξη ονομαστικού πίνακα υποψηφίων, συγκροτείται Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών η οποία αποτελείται από δεκατρείς (13) υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. ή Π.Ε.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής αυτής, από τα οποία ένα, κατηγορίας τουλάχιστον ΠΕ και με τον υψηλότερο βαθμό, ορίζεται ως πρόεδρος.